Obchodní podmínky

EGLearn s.r.o.
se sídlem v České republice, Stanovice 93, 360 01 Stanovice
identifikační číslo: 19394446
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 43873,

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.eglearn.cz

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti EGLearn s.r.o., se sídlem Stanovice 93, 360 01 Stanovice, identifikační číslo: 19394446 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 43873 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy – závazné objednávky (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://eglearn.cz. (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.Prodávající v souladu s těmito obchodními podmínkami nabízí a prodává níže specifikované služby:
Další blíže nespecifikované neakreditované a zájmové kurzy

1.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služby (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednání služby též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.3 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním služeb. Informace o nákladech spojených s dodáním služeb uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou služby poskytovány v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaných službách (objednávané služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. účastnících, kterým je určena nakupovaná služba (přihlášené osoby)
 3. celkové ceně odebíraných služeb, případně po zohlednění množstevní slevy

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané služby, kupní cenu, osobu kupujícího, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (počet objednaných služeb, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.10 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.12 Kurz bude realizován v případě splněné minimální obsazenosti, která je uvedena u každého kurzu. V případě, že informace o minimální obsazenosti kurzu v popisu chybí, je stanovena minimální obsazenost na 7 účastníků

3.13 V případě neobsazení kurzu si firma EGLearn s.r.o vyhrazuje právo termín kurzu posunout nebo doplnit stanovený počet obsazenosti kurzu zájemci z jiného zařízení. Kurzy lze realizovat i v prostorách kupujícího.

3.14 V případě objednávky více kurzů jedním kupujícím lze sjednat slevu z ceny kurzu, sleva bude stanovena individuálně. U kurzů na klíč bude cena pro objednatele stanovena individuálně. V případě účasti více objednatelů v kurzu na klíč bude cena rovnoměrně rozpočítána podle skutečného počtu účastníků od objednatele a bude každému objednateli fakturována zvlášť.

3.15 Zaregistrovaný účastník /kupující/ přihlášená osoba může svou účast na kurzu bez udání důvodu zrušit, a to zasláním informace na adresu uvedenou v potvrzujícím e-mailu objednávky. Následně obdrží potvrzení o přijetí e-mailu o odhlášení z kurzu.

3.16 Odhlášení z kurzu bez stornopoplatku lze provést nejpozději 14 dnů před začátkem kurzu. V tomto případě nebude účastnický poplatek účtován. V případě nahlášení neúčasti kupujícího na kurs 13 a méně kalendářních dní před konáním semináře bude účtován stornopoplatek v plné výši účastnického poplatku. Objednateli bude zaslána faktura na úhradu odpovídající výši stornopoplatku se splatností 14 dní. Kupní cenu a storno poplatek lze jednostranně započíst.

3.17 Nemůže-li se zaregistrovaný účastník kurzu /kupující/ přihlášená osoba z jakýchkoliv nenadálých důvodů zúčastnit, má možnost za sebe poslat náhradníka / náhradnici. Závazná objednávka je bezplatně přenositelná na jinou osobu. Změnu účastníka / účastnice nahlásí objednatel na adresu uvedenou v potvrzujícím emailu objednávky.

3.18 V případě zrušení kurzu ze strany EGLearn s.r.o nebude stornopoplatek účtován. EGLearn s.r.o si vyhrazuje změnu termínu, míst

4.    CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu služeb a případné náklady spojené s poskytnutím služeb dle kupní smlouvy uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6499654309/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s., pobočka Karlovy Vary (dále jen „účet prodávajícího“). Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu fakturu, a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující provede úhradu ceny služeb do termínu splatnosti, uvedeného na faktuře, nejpozději 1 den před konáním kurzu.

4.2 Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3 V případě zrušení kurzu, či odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu změn místa, termínu konání a lektora ze strany prodávajícího, bude uhrazená částka ceny kurzu vrácena kupujícímu, a to bankovním převodem na účet kupujícího.

5.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Kupující (Přihlášená osoba) dává svým přihlášením prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, za účelem aktivit souvisejících se vzděláváním a povinnou evidencí účastníků/absolventů. Osobní údaje účastníka zahrnují jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, stupeň dosaženého vzdělání.

5.2 Identifikační údaje objednávajícího zahrnují název organizace, IČ, DIČ, adresu, kontaktní osobu apod.

5.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

5.4 Prodávající získává od kupujícího dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze této společnosti a s pořízením a použitím fotodokumentace z realizace kurzů, v souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů ze strany prodávajícího. Tyto poskytnuté osobní údaje budou využity výlučně pro interní potřeby či marketingové účely prodávajícího. Kupující může svůj souhlas kdykoli odvolat. V souvislosti s tímto má kupující právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. ve smyslu § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů

5.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své údaje uvedené při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu atd. uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně uvedených údajů.

5.6 Kupující bere na vědomí, že v každém webináři může být ze statistických a prokazatelných důvodů spuštěno nahrávání záznamu.

5.7 Kupující uděluje tímto souhlas prodávajícímu ke zpracování případného multimediálního záznamu interaktivního webináře a jeho použití za účelem prezentace po dobu 1 roku.

5.8 Informace, které shromažďujeme. Při používání naší služby budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje, které slouží k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali. https://eglearn.cz shromažďuje následující informace: údaje o používání, e-mail, pracovní adresa, jméno. Údaje o používání zahrnují následující: adresa IP (Internet Protocol) počítačů přistupujících k webu, Požadavky na webové stránky: odkazující webové stránky, prohlížeč používaný pro přístup na web, čas a datum přístupu.

5.9 Jak shromažďujeme informace: www.eglearn.cz shromažďuje a přijímá informace od vás následujícím způsobem: když vyplníte registrační formulář nebo jinak odešlete své osobní údaje, když interagujete s naší službou., z externích, veřejných zdrojů. Vaše informace budou uloženy po dobu až 1 roku poté, co již nebudou potřebné k poskytování služeb. Vaše informace mohou být uchovávány po delší dobu pro účely hlášení nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být uloženy po neomezenou dobu.

5.10 Jak používáme vaše informace. https://eglearn.cz může vaše informace použít pro následující účely:

 • Poskytování a údržba naší služby, jakož i sledování používání naší služby.
 • Správa účtu. Vaše osobní údaje mohou umožnit přístup k více funkcím naší služby, které jsou k dispozici registrovaným uživatelům.
 • Pro plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám pomohou s vývojem, realizací a dodržováním kupní smlouvy na produkty nebo služby, které jste zakoupili prostřednictvím naší služby.
 • Abychom vás mohli kontaktovat. EGLearn s.r.o vás bude kontaktovat e-mailem, telefonicky, SMS nebo jinou formou elektronické komunikace týkající se funkcí, produktů, služeb nebo bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo přiměřené.
 • Marketingové a propagační iniciativy. EGLearn s.r.o bude používat nekonkrétní informace, které od vás shromáždí, za účelem zlepšení našeho marketingového úsilí.
 • Cílená reklama. Vaše osobní údaje budou použity ke zlepšení reklamního úsilí, které je relevantní pro vaše konkrétní zájmy.
 • Ohlasy a sběr zpětné vazby od zákazníků. Pokud sdílíte posudek nebo recenzi o svých zkušenostech s používáním naší služby, budou sdíleny nebo jinak použity na webových stránkách.
 • Správa objednávek zákazníků. Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, profily sociálních médií a další informace o uživatelském účtu budou použity ke správě objednávek zadaných prostřednictvím naší služby.
 • Informace o správě. Vaše osobní údaje budou použity jako součást provozu našich postupů správy webových stránek.

5.11 Jakákoli třetí strana, se kterou sdílíme vaše informace, musí zveřejnit účel, pro který má v úmyslu použít vaše informace. Musí uchovávat vaše informace pouze po dobu uvedenou při vyžádání nebo obdržení uvedených informací. Poskytovatel služeb třetí strany nesmí dále shromažďovat, prodávat nebo používat vaše osobní údaje, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k plnění stanoveného účelu. Vaše informace mohou být sdíleny s třetí stranou z důvodů, jako jsou:

 • Analytické informace. Vaše informace mohou být sdíleny s online analytickými nástroji za účelem sledování a analýzy návštěvnosti webových stránek.
 • Marketingové iniciativy. Vaše informace budou použity pro generování a zasílání zpravodajů, e-mailového marketingu, reklam a dalších.
 • Zlepšení cílených reklamních kampaní. EGLearn s.r.o spolupracuje s poskytovateli služeb třetích stran za účelem zlepšení cílených reklamních kampaní. Pokud se rozhodnete poskytnout takové informace při registraci nebo jinak, udělujete společnosti EGLearn s.r.o povolení používat, sdílet a ukládat tyto informace způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Vaše informace mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:
 • Dodržování platných zákonů, předpisů nebo soudních příkazů.
 • Reakce na tvrzení, že vaše používání naší služby porušuje práva třetích stran.
 • Vynucování dohod, které s námi uzavřete, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů.

5.12 Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. https://eglearn.cz využívá řadu bezpečnostních opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě nebo změně informací, které jste nám poskytli. Protože však nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám poskytnete, musíte k naší službě přistupovat na vlastní riziko. EGLearn s.r.o neodpovídá za výkon webových stránek provozovaných třetími stranami ani za vaši interakci s nimi. Když opustíte tento web, doporučujeme vám zkontrolovat postupy ochrany osobních údajů jiných webových stránek, se kterými komunikujete, a určit přiměřenost těchto postupů.

6.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

6.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení týkající se produktů a kurzů společnosti prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
6.2 Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají navštívené webové stránky. Webové stránky používají soubory cookie, které uživatelům pomáhají efektivně se orientovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, mohou být nastaveny bez vašeho svolení. Všechny ostatní soubory cookie musí být před nastavením v prohlížeči schváleny.

 • Nezbytně nutné soubory cookie. Nezbytně nutné soubory cookie umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Webové stránky nelze správně používat bez nezbytně nutných souborů cookie.
 • Výkonnostní soubory cookie. Výkonnostní soubory cookie se používají ke zjištění, jak návštěvníci používají webové stránky, např. analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie nelze použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
 • Cílené soubory cookie. Cílené soubory cookie se používají k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahoví partneři, bannerové sítě. Tyto soubory cookie mohou společnosti používat k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.
 • Funkční soubory cookie. Funkční cookies slouží k zapamatování informací o návštěvnících na webových stránkách, např. jazyk, časové pásmo, vylepšený obsah.
 • Neklasifikované soubory cookie. Neklasifikované soubory cookie jsou soubory cookie, které nepatří do žádné jiné kategorie nebo jsou v procesu kategorizace.

7.    TECHNICKÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA WEBINÁŘÍCH

7.1 Pro účast na interaktivních webinářích prodávající uskutečnil všechna přiměřená opatření pro plynulý provoz výuky a obousměrný přenos zvuku a obrazu, zejména zajistil potřebnou internetovou konektivitu u svého poskytovatele internetového připojení. Prodávající výslovně uvádí, že pro účast na webinářích je nutné používání internetového prohlížeče Google Chrome, popřípadě Mozilla Firefox a na okolnost, že prostředí interaktivních webinářů provozovatele není kompatibilní s prohlížeči Internet Explorer a Microsoft Edge. Pro plně interaktivní účast na webinářích je potřebná internetová konektivita 2 100 kbps až 3 100 kbps, což představuje objem přenášených dat cca 750–950 MB/hod. Prodávající nemůže převzít jakoukoli odpovědnost za zpomalení, omezení, přerušení nebo výpadek přenosu, způsobený na straně poskytovatele internetové konektivity vlastní a/nebo kupujícího. V případě pochybností je kupující před spuštěním výuky povinen zajistit si potřebnou internetovou konektivitu u svého poskytovatele internetového připojení. V případě nepředpokládaného výpadku na straně poskytovatele internetového připojení má prodávající webinářů právo dle své volby pořídit z výuky záznam a/nebo provést webinář v náhradním termínu, vypsaném v přiměřené lhůtě dle možností prodávajícího.

8.    DÁRKOVÉ POUKAZY

8.1 Vymezení pojmu „dárkový poukaz“. Dárkovým poukazem, dále jen také poukazem se rozumí poukaz se specifickým kódem a uvedenou hodnotou, kterou zákazník zakoupí za cenu, na kterou je dárkový poukaz vystaven. Dárkový poukaz může být využit za účelem úhrady ceny na služby a produkty z nabídky obchodní společnosti EGLearn s.r.o, se sídlem Stanovice 93, 360 01 Stanovice, viz bod 1. obchodních podmínek.

8.2 Na uzavření smlouvy o koupi poukazu, dodání poukazu a platbě za poukaz se přiměřeně užijí všechny body těchto obchodních podmínek.

8.3 Stažením poukazu a zobrazením kódu zákazník souhlasí s podmínkami pro použití poukazu.

8.4 Poukaz není směnitelný za peníze. Držitel poukazu je povinen hodnotu poukazu vyčerpat uplatněním v objednávce kurzů z nabídky viz bod 3 těchto obchodních podmínek.

8.5 Dárkový poukaz je volně přenosný.

8.6 Kupující není oprávněn přeprodávat poukazy třetím osobám. V případě, že takto i přes tento zákaz učiní, je plně odpovědný za případné škody, které třetím osobám vzniknou.

8.7 Poukaz je platný 12 měsíců od data jeho úhrady. Držitel poukazu je povinen využít poukaz v době jeho platnosti. Po skončení platnosti poukazu nemá držitel ani zákazník nárok na vrácení peněz.

8.8 Dárkový poukaz je klientovi odeslán po objednání a řádném zaplacení faktury.

8.9 Způsob platební metody je u tohoto produktu bankovním převodem nebo online platbou přes platební bránu.

8.10 Dárkový poukaz je doručován zákazníkovi elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce, popř. na žádost klienta doručen v tištěné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v objednávce. Za tištěnou verzi poukazu bude účtovány náklady na tisk a doručení ve výši 150Kč.

8.11 Klient může dárkový poukaz vrátit do 14 dnů po úhradě objednávky poukazu. V tomto případě bude zaplacená částka vrácena na účet objednavatele.

8.12 Dárkový poukaz obsahuje unikátní slevový kód. Hodnota uvedená na poukazu bude odečtena z konečné ceny faktury. Slevový kód lze uplatnit při objednávce kurzů dle bodu 3 těchto smluvních podmínek, zadáním do příslušného pole určeného pro slevové kódy v objednávce kurzu. Hodnota poukazu bude poté odečtena z ceny kurzu. Pokud nebude při objednávce kurzu využita celá částka dárkového poukazu, neboť cena kurzu bude nižší, lze zbývající část uplatnit později na kteroukoli další objednávku kurzu. Zbývající hodnota poukazu, která nebyla využita, však musí být uplatněna taktéž do 12 měsíců od data úhrady dárkového poukazu. Pokud v této době nebude celková hodnota dárkového poukazu uplatněna v celé výši, zákazník nemá právo na vrácení peněz a nevyužitá hodnota poukazu zaniká.

8.13 Pokud bude cena při objednávce kurzu vyšší, než je hodnota dárkového poukazu, zbývající část faktury musí být uhrazena obvyklým způsobem dle obchodních podmínek.

8.14 Pokud byl dárkový poukaz uplatněn a následně dojde k odstoupení od smlouvy ze strany EGLearn s.r.o, bude částka dárkového poukazu vrácena vydáním náhradního dárkového poukazu.

9.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Eduard Gratzl – jednatel společnosti